Zamknij okno Drukuj dokument

RMiG.00021.59.2018                                                                         

                                                                                                              Wysoka, dnia 28 września 2018 r.

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018.994) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję LIX Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.
     Sesja odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Przedkładam proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości wg wcześniejszych ustaleń.
5. Apel Rady Miasta i Gminy w sprawie:
a. kontynuowania zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”
b. udzielenia pomocy finansowej w zakresie robót drogowych w związku z planowaną budową infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w ciągu drogi DW nr 190 w mieście Wysoka (na odcinku ul. Dworcowa i Pl. Powstańców Wlkp.) w ramach realizacji umowy pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie gmina Wysoka”.
6. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Wysokaw roku szkolnym 2017/2018:
a) wystąpienia i prezentacje w.w. tematyki przez dyrektorów szkół,
b) dyskusja i wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka. Projekt uchwały nr  1.
8. Przedstawienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (SUiKZP), w tym:
a) informacja ogólna,
b) złożone wnioski do (SUiKZP) miasta i gminy Wysoka,
c) pozyskane opinie i uzgodnienia wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) prezentacja przyjętych wstępnych rozwiązań dla zmienianych obszarów,
c) dyskusja, uwagi i wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
11. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy  interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
12. Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym.
13. Podjęcie  uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w mieście Wysoka, przy ul. Pocztowej 1 wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku i części gruntu. Projekt uchwały nr 2.
14. Podjęcie uchwały w  sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 3.
15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Wysoka w latach 2018 – 2022. Projekt uchwały nr 4.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej  inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały nr 5.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wysoka na rok 2018. Projekt uchwały nr 6.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2030. Projekt uchwały nr 7.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
21. Wolne wnioski.
22. Przyjęcie protokołu z  LVII (z dnia 17.09.2018r.) i LVIII (z dnia 27.09.2018r.) sesji Rady Miasta i Gminy.
23. Informacje i komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.
24. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka.
25. Podsumowanie kadencji Rady Miasta i Gminy 2014 – 2018.
26. Zakończenie sesji Rady Miasta i Gminy.

                                                                                 Przewodniczący  Rady
                                                                                 Miasta i Gminy
                                                                                 (-) inż. Henryk Stańczyk

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-10-08 21:52:16
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-10-08 21:56:33
Ostatnia zmiana:2018-10-08 21:56:43
Ilość wyświetleń:375