Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

w roku szkolnym 2017/2018

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ww. ustawy (dotyczy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ww. ustawy (niepełnosprawność w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w formie:

 1. Dowozu zorganizowanego. Usługa świadczona jest przez Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

 2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie obowiązującymi przepisami . Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Wysoka. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o dowóz dziecka,

  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

  3. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

  4. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,

  5. w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopia dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.)

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, sekretariat-II piętro

Termin złożenia wniosków do 31 sierpnia 2017 roku.

 

Załączniki

Wniosek-transport własny (416.6kB)    
Wniosek-transport zbiorowy (433.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-08-03 11:15:55
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-08-03 11:17:37
Ostatnia zmiana:2017-08-30 08:54:23
Ilość wyświetleń:986