Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2016 – 2019.

Szanowni Państwo !

    W 2015r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miasta i Gminy Wysoka w 2011 roku. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu przekazał informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2016 – 2019:
1. do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile – wybrany ma być 1 ławnik sądowy do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji.
2. do Sądu Rejonowego w Chodzieży wybranych ma być 2 ławników sądowych.
Nabór kandydatów na ławników będzie trwał do dnia 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00
      Urząd Miasta i Gminy Wysoka przygotował Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego i pozostałe załączniki jak wzory oświadczeń, listę osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz szczegółową informację dotyczącą wymogów zgłoszenia i procedury wyborczej.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi załącznikami można pobrać w biurze Rady Miasta i Gminy, pokój nr 15, I piętro oraz w sekretariacie Urzędu, pokój nr 32, II piętro Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka – adres: http://bip.gminawysoka.pl/ i www.gminawysoka.pl, w zakładce Urząd Miasta i Gminy - Nabór – Ławnicy sądowi.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wysoka – Pani Wioletta Kołodziej, tel. (67) 287-10-04 w. 39.

Nabór kandydatów na ławników sądowych kadencji 2016 – 2019.

Wymogi dotyczące kandydatów:
    Ustawa  z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.133 ze zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) radny gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydatów:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00:
 
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

         Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693).
           Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2015, poz. 581 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie),
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015r. od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, w biurze Rady, pokój nr 15, I piętro, oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 32, II piętro, a ponadto za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, 89-320 Wysoka, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwaga:  Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

30 czerwca 2015r., godz. 15.00 jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wysoka – Pani Wioletta Kołodziej, tel. (67) 287-10-04 w. 39.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy w dniu 30 czerwca 2015r. po godz. 15.00 a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Koszty:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe:

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty, Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydatach uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla Informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Istnieje możliwość udziału sędziego lub innego pracownika sądu w pracach zespołu opiniującego kandydatów na ławników – jeżeli rada gminy o taką osobę wystąpi do prezesa właściwego sądu.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi załącznikami można pobrać w biurze Rady Miasta i Gminy, pokój nr 15, I piętro oraz w sekretariacie Urzędu, pokój nr 32, II piętro Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka – adres: http://bip.gminawysoka.pl/ i www.gminawysoka.pl, w zakładce Urząd Miasta i Gminy - Nabór – Ławnicy sądowi.
- karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
- proponowany wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- wzór zaświadczenia o stanie zdrowia kandydata na ławnika sądowego,
- oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych kandydata na ławnika sądowego,
- informacja w sprawie zdjęcia fotograficznego dla ławnika sądowego,
- proponowany wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Załączniki

01. karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika - kadencja 2016 - 2019 (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01. karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika - kadencja 2016 - 2019 (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02. oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_o_przestepstwo_0 - 2016-2016 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02. oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_o_przestepstwo_0 - 2016-2016 (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03. oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzicielska_0 - 2016 - 2019 (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04. Zaswiadczenie_lekarskie_1- dla Ĺ‚awnika - 2016 - 2019 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04. Zaswiadczenie_lekarskie_1- dla Ĺ‚awnika - 2016 - 2019 (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05. oswiadczenie_kandydata_-_spelnienie_wymogow_ustawowych_0 - 2016 - 2019 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05. oswiadczenie_kandydata_-_spelnienie_wymogow_ustawowych_0 - 2016 - 2019 (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06. INFORMACJA ZDJECIA KANDYDATA NA ĹAWNIKA - 2016 - 2019 (318.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07. Lista-zglaszajacych-kandydata-na-lawnika 2016 - 2019 (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Lista-zglaszajacych-kandydata-na-lawnika 2016 - 2019 (223.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Violetta Kołodziej
Data utworzenia:2015-06-12 07:50:18
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-06-15 07:49:48
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-06-15 07:54:22
Ostatnia zmiana:2015-06-15 12:25:01
Ilość wyświetleń:4238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij