Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BMiG Wysoka ogłasza drug4ie Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka oznaczonej numerem geodezyjnym 62/10 o pow. 0,1675 ha, położonej w obrębie Młotkowo gm. Wysoka

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

działając w oparciu o przepisy art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t.Dz.U.z2016r,poz.2147zezm.) ogłasza drugie Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka  oznaczonej numerem  geodezyjnym 62/10 o pow. 0,1675 ha, położonej w obrębie Młotkowo gm. Wysoka.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta i Gminy Wysoka, położona w obrębie Młotkowo gm. Wysoka oznaczona numerem geodezyjnym 62/10  o pow.  0,1675 ha – działka budowlana. Powyższa nieruchomość opisana jest w Księdze Wieczystej KW PO2H/00018004/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Wyrzysku. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka  działka nr 62/10 położona we wsi Młotkowo gm. Wysoka oznaczona jest symbolem 16 MN -  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 16 R -teren rolniczy.

Miasto i Gmina Wysoka gwarantuje podłączenie ww nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie rokowań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 31.766,40 zł w tym należny podatek VAT

Zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  – 3.500,00 zł

Pierwszy przetarg  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu   20 grudnia 2016 r., drugi przetarg odbył się w dniu 20 czerwca 2017 roku, pierwsze rokowania odbyły się w dniu 14 grudnia 2017 roku.

 Rokowania odbędą się w dniu 23 maja 2018 r. o godz.  12.00 w sali Urzędu Miasta i  Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20-21, ( I piętro – SALA  NARAD). 

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROKOWAŃ 

1.    Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

  1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.
  2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

      2) datę sporządzenia zgłoszenia;

      3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki           bez zastrzeżeń;

      4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

      5)  własnoręczny podpis;

      6) kopię dowodu wpłaty zaliczki

      7) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał  się ze stanem faktycznym i prawnym 

          nieruchomości

 Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: 

    Rokowania  na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 62/10 o pow.  0,1675 ha, położonej w  obrębie  Młotkowo  gm. Wysoka”

 

  1. Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 maja 2018   r. na konto  depozytowe wadium 70 8940 0007 0000 0169 2000 0441 BS Wysoka.  Datą dokonania wpłaty jest data  uznania rachunku  bankowego urzędu.
  2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

- oryginał dowodu wpłaty zaliczki

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego (potwierdzona w okresie do 3 miesięcy przed datą rokowań), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot

- małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

   Komisyjne otwarcie zgłoszeń odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20-21( I piętro –  SALA NARAD) w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 12.00 . 

Po otwarciu zgłoszeń Komisja przystąpi do części ustnej rokowań z udziałem osoby, która wyraziła wolę nabycia powyższej nieruchomości oraz złożyła zgłoszenie spełniające warunki określone w  ww ogłoszeniu.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uczestnik rokowań ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi podpisany protokół z przeprowadzonych rokowań. Cenę nieruchomości uzyskaną w rokowaniach ( pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę ) należy wpłacić  jednorazowo na konto: 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022 BS Wysoka  przed   zawarciem aktu notarialnego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zastrzega sobie prawo odwołania rokowań  z uzasadnionej  przyczyny.

Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20-21, biuro nr 21 tel. 67 287-10-04 wew.38 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wywieszono dnia:  17.04.2018 r.

Zdjęto dnia:

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2018-04-19 15:08:40
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-04-19 15:07:06
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-04-19 15:09:20
Ostatnia zmiana:2018-04-19 15:09:26
Ilość wyświetleń:2070

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij