Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Opiekunki środowiskowej

W ramach projektu „Centrum usług społecznych w Gminie Wysoka, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie
 2. nieposzlakowana opinia
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

6.     Kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: wykształcenie podstawowe.

7.     Ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej

 

8.     prawo jazdy kat. B (mile widziane posiadanie własnego środka transportu)

 

    II.        WYMAGANIA DODATKOWE

 1. dokładność, dyspozycyjność, empatia i umiejętność pracy z ludźmi, dyskrecja, asertywność, samodzielność w myśleniu i działaniu, komunikatywność i mobilność, uczciwość
 2. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zależnymi, przewlekle chorymi lub doświadczenie w wypełnianiu funkcji opiekuna faktycznego osoby zależnej

  III.        ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Zakres obowiązków :

W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych.

Opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:

a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,

b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną

c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,

d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:

a) pielęgnacyjnych

b) gospodarczych

c) opiekuńczych

d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.

Do czynności pielęgnacyjnych należy:

a) przesłanie łóżka,

b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

c) mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,

d) układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmienia pozycji,

e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

f) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

g) podawanie leków doustnych.

Zakres pracy opiekunki u obłożnie chorych i niepełnosprawnych obejmuje także czynności gospodarcze do których należy:

a)  kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,

b) karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaganej czynności,

c) spacery z podopiecznym,

d) utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,

e) utrzymywanie w czystości menażek, termosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,

f) utrzymywanie w czystości sanitariów (wanny, sedesu, miednicy, kaczki, basenu, nocnika) - pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży chorego (pralka),- dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego (odnoszenie jej i przynoszenie z punktów pralniczych)

g)  palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,

h) zamawianie wizyt lekarskich,

i) realizacja recept lekarskich,

j) załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)

k) rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym.

W miarę możliwości opiekunka organizuje czas wolny choremu poprzez:

a) dostarczanie prasy, książek,

b) zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, co jest szczególnie ważne przy schorzeniach reumatycznych.

U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekunka wykonuje następujące

czynności:

a) czynności pielęgnacyjne

b) czynności gospodarcze, które obejmują:

- karmienie chorego,

- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),

- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,

- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,

- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,

- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.

 

   IV.        WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Podstawa świadczenia pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy
 2. Przewidywany termin zatrudnienia: od stycznia 2018 do czerwca 2019
 3. Miejsce świadczenia pracy: biuro w siedzibie MGOPS Wysoka, miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, wskazanych przez MGOPS Wysoka, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Wysoka

    V.        WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kwestionariusz osobowy
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
 7. oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub biuro nr 16 w budynku UMiG Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Wysoka” w terminie 23.02.2018 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 ze zm.).”

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-02-13 22:36:36
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-02-13 22:38:52
Ostatnia zmiana:2018-02-15 07:11:28
Ilość wyświetleń:870

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij