Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – w ramach zadaniowego czasu pracy.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie

 2. nieposzlakowana opinia

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 6. Wykształcenie

  1. wykształcenie: wyższe, na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

  (Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej)

 7. prawo jazdy kat. B

 8. znajomość regulacji prawnych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. dokładność, dyspozycyjność, empatia i umiejętność pracy z ludźmi, dyskrecja, asertywność, samodzielność w myśleniu i działaniu, komunikatywność i mobilność

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

  I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

  • wspieranie aktywności społecznej rodzin,

  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

  • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 2. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Podstawa świadczenia pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

 2. Miejsce świadczenia pracy: biuro w siedzibie MGOPS Wysoka, miejsce zamieszkania rodzin objętych asystenturą rodziny, wskazanych przez MGOPS Wysoka, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Wysoka

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

 9. oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucji;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub biuro nr 16 w budynku UMiG Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta rodziny” w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 ze zm.).”

Agnieszka Hoffmann

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wysokiej

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2017-11-28 19:41:34
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-11-28 19:41:18
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-11-28 19:43:15
Ostatnia zmiana:2017-11-28 19:43:32
Ilość wyświetleń:698

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij